جناب آقای مهندس کاظم امیری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه

تلفن مستقیم : 5632503321

داخلی 102