شرح وظایف

  • تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مدیر و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
  • تنظیم اوقات جلساتی که در دفتر مدیر تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات
  • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی مدیر
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
  • سایر امور مرتبط. . .