به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، این جلسه باحضور نمایندگان فرمانداری، غله وخدمات بازرگانی استان، حراست مدیریت جهادکشاورزی، رئیس اتحادیه نانوایان وسایر اعضامرتبط در این حوزه  برگزار و درخواست های واصله در حوزه آرد و نان، جابه جایی پروانه کسب، جابه جایی سهمیه آرد، تعیین تکلیف سهمیه اضافی روزهای تعطیل نانوایی ها و اختصاص سهمیه به واحد هایی که دارای فعالیت بیشتری هستند و سایرموارد مرتبط مورد بررسی ، بحث و تبادل و نظر قرار گرفت.