به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مسئول حراست و رئیس اداره تولیدات دامی به همراه کارشناس شبکه دامپزشکی شهرستان از واحدهای مرغداری گوشتی فعال شهرستان که جوجه ریزی داشتند بازدید نمودنددر این بازدیدها کیفیت نهاده های دامی مرغدار و میزان ورود جوجه به سالن در واحدهای مرغداری گوشتی مورد بررسی و نظارت و پایش قرار گرفت ، و به مرغدارانی که برای دریافت سوخت جایگزین ثبت نام نکردند تاکید گردید در اسرع وقت اقدام نمایند.