به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، اکبری معاون تولیدات گیاهی سازمان به همراه مدیران زراعت و باغبانی و همچنین مدیر جهادکشاورزی با امام جمعه و فرماندار فردوس جهت تبیین اقدامات و برنامه های سازمان جهادکشاورزی در شهرستان دیدار و گفتگو نمودند.در ادامه از طرحها و پروژه های حوزه کشاورزی شهرستان بازدید صورت گرفت.