🔹سوسک شاخک بلند رزاسه یکی از خطرناک ترین آفات چوبخوار در کشور ما می باشد. این آفت در نواحی دشت با رطوبت کم خسارت قابل توجهی دارد. در مناطق خشک حمله آفت شدیدتر بوده و با افزایش خشکسالی در سالهای اخیر به صورت طغیانی جمعیت آن افزایش یافته است
🔸گياهان ميزبان:  بادام، زردآلو، سیب، گلابی، گیلاس، به، هلو، آلو، آلبالو، زالزالک، نسترن و به ژاپنی می باشد. درختان سنجد، نارون، بید، چنار، بلوط و گل محمدی نیز به عنوان میزبان های این آفت ذکر شده اند.
                    🔻کنترل آفت🔻
❇️با توجه به گرایش آفت به درختان تشنه، ضعیف و رها شده؛ رعایت فواصل کاشت و تراکم مناسب، تنظیم دوره آبیاری و جلوگیری از بروز تنش های آبی، تقویت درختان با کودهای مناسب توصیه می شود.
❇️ از کاشت گیاهان تله مانند هویچ و پیاز در جلب حشره کامل آفت می توان استفاده کرد.
❇️عملیات محلول پاشی با روغن دانه چریش از اواسط اردیبهشت ماه تا اواسط خرداد بسته به منطقه.
❇️ استفاده از ارقام مقاوم: رقم ربیع نسبت به رقم بادام مامایی کمتر به این آفت آلوده شده است.
❇️  هرس سرشاخه های تازه آلوده شده و سوزاندن آنها.
❇️ با توجه به نحوه فعالیت آفت (مخفی بودن لارو آفت درون شاخه، تدریجی بودن خروج حشرات کامل و مدت حضور کوتاه حشرات کامل در طبیعت) مبارزه شیمیایی علیه این آفت توصیه نمی شود.