به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان در جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی شهرستان گفت باتوجه به بارندگیهای سال زراعی ۹۸-۹۹وهمچنین قیمت خرید مناسب غلات، باعت شده تاکشاورزان به بخش زراعت گرایش بیشتری پیداکنند،مهندس سلیمانی افزودگندمکاران جهت جلوگیری از شیوع بیماری خطرناک زنگ زرد و همچنین پیشگیری از ورس یا خوابیدگی محصول ،افزایش عملکردوکاهش افت درزمان خرید،جهت کاشت حتما ازبذوراصلاح شد استفاده نمایند