به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با توجه به بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان، آفت سنک در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده گردیده است.

خسارت این آفت با پایان گل دهی و شروع تشکیل میوه ( ارزنی) آغاز می گردد.
 پوره های آفت با فرو بردن خرطوم در میوه تازه تشکیل شده سبب فساد و سیاهی میوه ها (مطابق تصویر) می شوند.
اگرچه همزمان با بزرگ‌شدن اندازه میوه ها خسارت آفت کمتر شده اما تا قبل از تشکیل پوست استخوانی امکان خسارت وجود دارد.
 باغداران محترم روزانه از باغ خود بازدید نموده و به محض مشاهده آفت اقدام به سم پاشی و کنترل آن نمایند، سنک از جمله آفاتی است که این توانایی را دارد که بیشتر از حد تصور به محصول باغ شما آسیب رساند