به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس درراستای اجرای طرح نظارتی شمیم ماه مهر ویژه کلاهای اساسی گشت مشترک بازدید از واحدهای عرضه مواد پروتئینی و غذایی شهرستان با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، ادارات تعزیرات حکومتی و شبکه دامپزشکی صورت گرفت
دراین بازدید ها قیمت اجناس،فاکتور خرید و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت