ازدید جناب مهندس هزارجریبی مجری محترم طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از مزارع پنبه شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی ،در روز سه شنبه مورخ ۳۱ مرداد ماه شهرستان بشرویه میزبان مهندس هزارجریبی مجری محترم طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی بود. در این سفر یک روزه ابتدا جلسه ای در فرمانداری شهرستان‌ و با حضور معاونت فرماندار، مهندس عباسی و تعدادی از کشاورزان و مدیران تشکل ها و نماینده اتاق اصناف کشاورزی شهرستان تشکیل شد و پس از معرفی کشاورزی و طرح های پنبه شهرستان توسط معاونت جهاد کشاورزی شهرستان ، کشاورزان به بیان مشکلات حوزه کشاورزی و پنبه پرداختند و موارد مطرح شده بررسی شد. سپس از محل احداث کارخانه فرآوری بذر پنبه شرکت بهدشت بازدید به عمل آمد، در ادامه مهندس هزارجریبی به همراه مدیران استانی مهندس رزقی و مهندس خسروی از سایت الگویی کشاورزی حفاظتی پنبه، سایت های الگویی تغذیه بهینه پنبه براساس آزمون خاک، مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام پنبه شامل سیزده رقم پنبه و مزارع تکثیربذری پنبه رقم خرداد، شرکت بهدشت بازدید به عمل آمد.