آدرس : شهرستان بشرویه .بلوار جهاد سازندگی -مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه

تلفن تماس : 4-32783001 (056) 

دورنگار : 4-32783001 (056) داخلی 0

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید