فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

ردیف

کد دفتر ارایه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

72-18-1029

محمد ابراهیمی 

بشرویه -روبه روی مخابرات

32775182

2

72-18-1009

اعظم کیانی زاده

بشرویه-بلوار انقلاب 2

32770760