مسئول اداره امور فنی و زیر بنایی:جناب آقای محمد دورانی

شرح وظایف

 • اجرای کلیه دستورالعمل ها  و قوانین و مقررات در زمینه تامین و توزیع و بهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه
 • نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران در اجرای طرح ها و پروژه های آب و خاک
 • بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات تسطیح اراضی، آبرسانی، احیاء و مرمت قنوات و استقرار سیستم های آبیاری. 
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در حوزه آب وخاک
 • نظارت و اجرای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی (یکپارچه سازی اراضی)
 • نظارت و اجرای طرح های پوشش انهار سنتی و احداث کانال های بتنی آبیاری
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای و نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار
 • نظارت و اجرای طرح احیاء و بازسازی و مرمت قنوات
 • نظارت و اجرای طرح احداث جاده بین مزارع و تسطیح اراضی
 • تهیه طرح و اجرای استخرهای دو منظوره، تنظیمی و ذخيره آب كشاورزي
 • نظارت بر امور مربوط به نقشه برداري طرح هاي آب و خاك
 • برآورد و معرفي طرح هاي زيربنايي جهت دريافت تسهيلات بانکی به بانك های عامل
 • نظارت واجرای طرح های انتقال آب با لوله
 • نظارت و اجراي مجتمع های گلخانه اي، دامپروري و ساختمان هاي اداري
 • بررسی،نظارت و اجراي طرح هاي ‌شبكه فرعي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4
 • شناسايي و پيشنهاد طرح هاي زيربنايي و همچنین مکان یابی محل های پروژه‌های قابل اجرا
 • تشكيل پرونده هاي تسهيلاتی و پيگيري تامين اعتبار مورد نياز طرح ها
 • بررسي و نظارت بر اجراي طرح هاي تسهيلاتی
 • برگزاري جلسات با مشاورين و پيمانكاران طرح هاي اجرايي
 • پيگيري برگزاري مناقصات طرح ها از طريق كمیسيون مناقصات سازمان
 • برآورد اوليه طرح هاي عمراني بر اساس فهرست بهاء
 • تهیه و ارائه گزارشات تخصصي مورد نياز
 • بررسی وضعیت مشکلات اجتماعی پروژه قبل از شروع عملیات اجرایی
 • سایر امور مرتبط                               

   کارشناس اداره امور فنی و زیر بنایی :جناب آقای محسن رستمی -حناب آقای احسان بذرافشان و جناب آقای عباس امیری

شرح وظایف

 • شناسایی و راهنمایی متقاضیان اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار
 • برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت رسیدن به اهداف برنامه توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش راندمان آبیاری و اجرای طرح های مصرف بهینه آب کشاورزی
 • نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار شهرستان
 • سایر امور مرتبط