مسئول امور اداری : سرکار خانم راستگو

شرح وظایف

  • انجام فعالیت های مربوط به امور اداری و کارگزینی
  • ثبت حضور و غیاب ، ماموریت و مرخصی پرسنل و تهیه و تنظیم گزارش کارکرد و ارائه به مدیر
  • پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی-  رفاه و ورزش –  اتوماسیون اداری-  شرکت تعاونی  اعتبار کارکنان  -  امور ایثارگران و بازنشستگان
  • سایر امور مرتبط