مسئول اداره امور اراضی :جناب آقای تورانی 

کارشناسان:جناب آقای اکبریان و جناب آقای غلامی

شرح وظایف اداره امور اراضی   

 

۱. شناسايي و تهيه آمار مربوطه به كليه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين

۲. برنامه ريزي واگذاري اراضي قابل واگذاري جهت استفاده مطلوب در قالب سياستها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائي ابلاغ شده

۳. انجام اقدامات لازم جهت واگذاري بخشي از املاك خريداري شده از مالكين مشمول مرحله اول قانون كه بعلتي تاكنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است .

۴. فروش اراضي مزروعي مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفين مربوطه بر اساس قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۲۰/۴/۵۴

۵. فروش عرصه و اعيان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعيان بر طبق قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدثه

۶. پيگيري اقدامات مربوط به ادعاي خالصه و به ثبت رساندن اراضي بمنظور صدور اسناد ماليكت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران

۷. خريد اعياني و حقوق متصرف شده توسط اشخاص كه در موعد مقرر در قانون ، از خريد عرصه و اعياني و اراضي تصرفي خود استنكاف نموده اند .

۸. تعيين تكليف مالكيني كه وجوه نقدي يا دستور پرداختها يا قبوض بهاي ملك آنها بعلل مجهول المالك بودن يا اعتراض داشتن يا ساير اشكالات ثبتي در صندوق ثبت توديع گرديده و نيز صدور اجاره پرداخت آنها با اخذ تضمين يا تامين كافي و رفع توديع از آنها

۹.  اتخاذ تصميم در مورد مدعيان نسق زراعي بر اساس مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي

۱۰. اجراي بخشنامه هاي صادره در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات در هر مورد كه ضرري تشخيص داده شود

۱۱. رسيدگي و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمي در زمينه فك رهن از اسناد زارعين

۱۲.  تعيين آمار مربوط به دهات ترك نسق شده و تعداد زارعان مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسي

۱۳. تعيين آمار دهات و مزارعي كه تاكنون قانون اصلاحات ارضي بعللي در آنها اجرا نشده است .

۱۴. ارسال آمار ها و صورتهاي دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان

۱۵.  تهيه آمار مربوط به بدهيهاي زارعين و دستور پرداختهاي مربوط به واگذاري املاك

۱۶.  بررسي پرونده ها و گزارشاتي كه در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعين مطرح مي باشد .

۱۷. رسيدگي به پرونده هائي كه مشمول قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده بر اساس لايحه قانوني تكميل پاره اي از موارد قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/۲/۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

۱۸.  رسيدگي در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افراديكه در اجراي مقررات قانون خالصجات اراضي خالصه به آنها واگذار شده بر اساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات

۱۹.  رسيدگي در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افراديكه در اجراي مقررات قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث، عرصه اعيان و اراضي به آنها واگذار شده.

۲۰. رسيدگي به پرونده هاي مربوط به معاملات املاك غير مجاز مالكين موضوع تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضي و ماده ۷ قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و ماده ۲۹ آئين نامه اجرائي آن

۲۱. رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اشتباهات مالياتي موضوع بند هاي الف و ب ماده ۴ قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي در زمينه افزايش يا تقليل قيمت ملك

۲۲.  رسيدگي به اشتباهات حاصله در مستثنيات قانوني مالكان بر اساس قوانين مربوطه و لايحه قانوني تكميل ماده اي از مواد قانون اصلاحات ارضي

۲۳.  رسيدگي به اشتباهات حاصله در مشخصات متعاملين و ميزان نسق زراعي و مبلغ مورد معامله و مشخصات ملك و غيره موضوع ماده ۳۸ آئين نامه اصلاحات ارضي

۲۴.  رسيدگي بر مورد ابطال اسناد زارعيني كه در موعد مقرر قانوني حق ريشه خود را به مالكين ملك منتقل و مجدداً در اجراي قانون در مورد همان اراضي سند دريافت كرده اند .

۲۵.  تهيه نقشه مورد نياز از اراضي مورد واگذاري با همكاري دستگاههاي ذيربط

۲۶. دريافت طرحهاي متقاضيان زمين جمع آوري اطلاعات مورد نياز و تكميل پرونده آنها

۲۷. معرفي متقاضيان جهت دريافت استعلامهاي لازم از ادارات ذيربط (برق ، دارائي ، محيط زيست و .... ) از طريق سازمان كشاورزي استان

۲۸.  طبقه بندي و حفظ و نگهداري اسناد خاص مديريت امور اراضي

۲۹.  پيگيري امر وصول درآمد دولت ناشي از قرارداد هاي منعقده

۳۰. انعكاس ميزان درآمد در دفاتر منطقه

۳۱.تعيين تكليف امور باقي مانده اصلاحات ارضي (صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي)

۳۲.دريافت مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغي خارج از محدوده شهرها و شهرك ها و طرح هادي روستاها

۳۳.واگذاري اراضي جهت اجراي طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي