شرح وظایف اداره امور فنی و زیربنائی 

 • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در حوزه آب وخاک
 • نظارت و اجرای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی (یکپارچه سازی اراضی)
 • نظارت و اجرای طرح های پوشش انهار سنتی و احداث کانال های بتنی آبیاری
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای و نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار
 • نظارت و اجرای طرح احیاء و بازسازی و مرمت قنوات
 • نظارت و اجرای طرح احداث جاده بین مزارع و تسطیح اراضی
 • تهیه طرح و اجرای استخرهای دو منظوره، تنظیمی و ذخيره آب كشاورزي
 • نظارت بر امور مربوط به نقشه برداري طرح هاي آب و خاك
 • برآورد و معرفي طرح هاي زيربنايي جهت دريافت تسهيلات بانکی به بانك های عامل
 • نظارت واجرای طرح های انتقال آب با لوله
 • نظارت و اجراي مجتمع های گلخانه اي، دامپروري و ساختمان هاي اداري
 • بررسی،نظارت و اجراي طرح هاي ‌شبكه فرعي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4
 • شناسايي و پيشنهاد طرح هاي زيربنايي و همچنین مکان یابی محل های پروژه‌های قابل اجرا
 • تشكيل پرونده هاي تسهيلاتی و پيگيري تامين اعتبار مورد نياز طرح ها
 • بررسي و نظارت بر اجراي طرح هاي تسهيلاتی
 • برگزاري جلسات با مشاورين و پيمانكاران طرح هاي اجرايي
 • پيگيري برگزاري مناقصات طرح ها از طريق كمیسيون مناقصات سازمان
 • برآورد اوليه طرح هاي عمراني بر اساس فهرست بهاء
 • تهیه و ارائه گزارشات تخصصي مورد نياز
 • بررسی وضعیت مشکلات اجتماعی پروژه قبل از شروع عملیات اجرایی