اهداف سازماني پس از تصويب قانون ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي در تاريخ هشتم بهمن ماه سال هزار و سيصدو هفتاد ونه در مجلس شوراي اسلامي و تشكيل وزارتخانه جهاد كشاورزي بعنوان متولي بخشكشاورزي و عمران روستايي در سطح كشورِِ سازمان جهادكشاورزي استان خراسان جنوبي درتاريخ بيست و هشتم شهريور ماه هزار و سيصدو هشتادو سه با معرفي حجي علي آهني به رياست سازمان به دستور مهندس محمود حجتي وزير وقت جهادكشاورزي رسما آغاز بكار نمود.

 اهداف سازماني

 

شوراي عالي اداري در نود وهشتمين جلسه مورخ هفتم دي سال هزار و سيصدو هشتاد ويک در اجراي جزء 3 بند ماده يك وظايف واحدهاي استاني جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود.

 1) بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، آب وخاك، دام ، طيور و آبزيان و توسعه روستائي و عشايري و منابع طبيعي ) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني ، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها

 2) تهيه و تدوين خط مشي ها، اهداف ، برنامه ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان درقالب سياستها و برنامه هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.

 3) بررسي، تدوين و اجراي برنامه ها، طرحها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان در قالب سياستهاي مصوب

 4) تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات درسطح استان براساس قوانين و مقررات مربوط

 5) جمع آوري، استخراج، طبقه بندي، پردازش ، نگهداري، بهنگام سازي و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه وعمران روستايي و عشايري در استان

 6) تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي وزارت

 7) مطالعه، بررسي ، نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجراء و ارزشيابي طرحها، برنامه ها و دوره هاي آموزشي وترويجي، فني وحرفه اي و علمي و كاربردي مورد نياز توليدكنندگان، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي

 8) ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران

 9) تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با حفظ، احياء، گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب

 10) مطالعه، برنامه ريزي ، ‌تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه هاي آبخيز استان

 11) تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدائي و جلوگيري از بيابان زايي

 12) تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري، جنگلداري ، مرتعداري ، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاه هاي طبيعي در چارچوب سياست هاي ابلاغي

 13) انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي

 14) تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود

 15) انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت

 16) برنامه ريزي در جهت استقرار شكبه عمليات ترويجي درمناطق روستايي و عشايري در قالب سياستها و برنامه هاي وزارتخانه ها

 17) تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چارچوب طرحهاي جامع حوزه هاي آبخيز

 18) نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مركز تهيه، توليد وتوزيع و عرضه فرآورده هاي خام با منشاء دامي و محصولات شيلاتي. كارخانجات خوارك دام، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها

 19) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان

 20) برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه وعمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاهها در سطح استان

 21) تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور زيربنايي كشاورزي از قبيل يكپارچگي سازي اراضي، احداث راههاي بين مزارع، تجهيز ونوسازي مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده هاي كشاورزي

 22) بررسي وانجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره برداري بهينه و مطلوب از آن

 23) برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي وافزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روشهاي نوين آبياري واقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداري تأسيسات آبي

 24) اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در سطح استان

 25) اجراي طرحهاي كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان ( پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه اي ذيربط)

 26) شناسايي امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و توليدي عشاير

 27) ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي

 28) انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنادر شيلاتي و تأسيسات زيربنايي براساس ضوابط ابلاغي

 29) فراهم آوردن زمينه هاي توسعه صنايع مربوط به جمع آوري ، نگهداري ، تبديل و عمل آوري و بسته بندي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و توسعه وحمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان

 30) انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، بهبود وتوسعه كمي و كيفي محصولات زراعي و باغي، توليدات دام، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليدكنندگان

 31) بررسي نظامهاي بهره برداري كشاورزي دراستان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسبترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منطقه

 32) انجام بررسي هاي لازم درمورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فنآوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون وساير برنامه هاي مورد نياز بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي

 33) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع دام و آبزيان، اصلاح نژاد، تغذيه ، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعمل هاي ابلاغي

 34) تأمين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان ودام و قرنطينه دامي

 35) انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه هاي پيش آگاهي، مراقبت، پيشگيري ، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات، علفهاي هرز و بيماريهاي گياهي در سطح استان

36) نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم موردنياز بخش كشاورزي در استان براساس ضوابط ابلاغي

 37) انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي وتوليدات د امي در استان در چارچوب برنامه هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور

 38) انجام اقدامات لازم در زمينه خريد، فروش، بازاريابي ، صادرات. بيمه ، نگهداري، امحاء، و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي براساس قوانين، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور

 39) حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وفراهم آوردن زمينه هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و موسسات اعتباري توسط توليدكنندگان و بهره برداران

 40) انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي

 41) انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده هاي كشاورزي دام و آبزيان، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتي و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان درچارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي

42) نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زيربخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان

 43) نظارت و ارزشيابي طرحها، فعاليتها ، اقدامات در حيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيي و اثر بخشي آنها

 44) اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به بخش كشاورزي ، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان

 45) انــجام ساير وظــايف و اموري كه به موجب قوانين ومقررات به عهده وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان مي باشد