به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشا ورزی شهرستان فردوس ؛ زنان عضو صندوق اعتبارات خرد و کانون جوانان روستایی شهر مود شهرستان سربیشه از پروژه ها و طرحهای شاخص زنان شهرستان فردوس بازدید نمورنددر این بازدید آموزشی که به منظور آشنایی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی فردوس علی الخصوص در بخش زنان روستایی انجام شد ۲۵ نفر از زنان شهر مود شهرستان سربیشه از یک باب گاوداری ،شرکت تعاونی زنان و باغات انار بازدیدکردند