به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس،مزرعه تحقیقی و ترویجی مقابسه ای جو، شامل لاین های( MB_99_3, MB_99_4, MB_99_11, MB_99_12) با رقم شاهد ریحان ۰۳ در مزرعه ای درچاه موتور خرم روستای چاهنو کشت شد برای کاشت مزرعه علاوه بر کالیبراسیون بذرکار ، ضدعفونی بذور و کرت بندی مزرعه نیز صورت پذیرفتلازم بذکر است اجرای مزرعه تحقیقی ترویجی جو در سال 1401-1402 با توجه به پایین بودن ورس لاین های جو نسبت به رقم ریحان ،رضایت کشاورز را در پی داشته است به طوریکه بذر های برداشت شده لاین های سال قبل ، توسط سه نفر از کشاورزان پیشرو در 3 چاه موتور دیگر روستای چاهنو کشت شده است