به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، با توجه به اینکه تعدادی از بیماریهای  گندم و جو نظیر سیاهک های آشکار و پنهان، بعد از کاشت قابل کنترل نیستند و خسارت کمی و کیفی زیادی را به محصول وارد می کنند عملیات ضدعفونی بذور، قبل از کاشت می تواند در کاهش خسارت بیماری و افزایش عملکرد  موثر باشد بدین منظور و با توجه به شروع فصل کاشت غلات در شهرستان، دوره آموزشی ضدعفونی بذور در محل جاه موتور خرم روستای چاهنو به صورت عملی با حضور تعدادی از کشاورزان پیشرو، برگزار شد و نکات مهم در خصوص ضدعفونی بذور توسط کارشناسان آموزش داده شد