به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، مزرعه مقایسه ارقام گندم ، شامل ارقام آیینه ، ترابی، جلال، سارنگ و مهرگان و رقم پیشگام به عنوان شاهد،در مزرعه ای درچاه موتور توکل روستای چاهنو و در سطح 1 هکتار کشت شد.
شایان ذکر است ارقام ذکر شده از مرکز تحقیقات استان فارس تامین گردیده و هدف از اجرای مزرعه مذکور بررسی سازگاری ارقام مختلف گندم با اقلیم منطقه وهمچنین مقایسه عملکرد آن می باشد