به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، در این بازدید دوره ای که توسط کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و ترویج مدیریت در چاه موتور زندان درروستای طاهرآباد وچاه موتور خرم روستای چاهنوصورت گرفت، سطح سبز مزرعه تحقیقی ترویجی جو و مزرعه کلزا مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه وضعیت مزارع مناسب بوده و مقرر شد به منظور آشنایی کشاورزان ،کارگاه های آموزشی مزرعه محور برگزار گرددلازم بذکر است مزارع pvs به منظور معرفی ارقام سازگار و مناسب با اقلیم هر منطقه می تواند درنهایت منجر به معرفی رقم شاخص تر و به تبع آن باعث افرایش کمی و کیفی محصولات زراعی شود