به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، گشت مشترک بازدید از فروشندگی های سموم شهرستان با حضور نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات، نمایندگی نظام مهندسی و منابع طبیعی در شهرستان و کارشناس حفظ نباتات مدیریت صورت گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس در این خصوص گفت به منظور جلوگیری از توزیع سموم قاچاق و تقلبی، تاریخ گذشته، بدون مجوز و حصول اطمینان از حضور مسئول فنی در فروشگاه ها و نگهداری سموم با رعایت استانداردهای لازم از 7 واحد فروشندگی سموم کشاورزی شهرستان بازدید نمودند.امیرزاده اظهارداشت : در طی این بازدیدها به فروشندگان سموم کشاورزی در خصوص تمدید پروانه فروشندگی سموم، بکارگیری مسئول فنی و حضور مداوم کارشناس فنی در فروشگاه ها، نصب پروانه معتبر و تمدید شده، عدم فروش سم فسفر دوزنگ، سموم منسوخ شده ( دیازینون، پاراکوات و ...) تذکر شفاهی و کتبی داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گفت: بازدید از فروشگاه های سموم کشاورزی به صورت ماهانه در سطح شهرستان با همکاری و هماهنگی ادارات مربوطه انجام می شود و در صورت مشاهده و یا تکرار تخلف از سوی فروشندگان اقدام قانونی صورت خواهد گرفت