به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، ناظرین عالی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان به همراه مسئول و همکاران اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت شهرستان از طرح های نوین آبیاری اجرا شده در شهرستان بازدید نمودند
این بازدیدها با هدف بررسی و نظارت بر نحوه بهره برداری سامانه های نوین آبیاری و رفع مشکلات احتمالی طرح ها صورت گرفت