به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، رئیس اداره تولیدات دامی و کارشناس امور دام جهاد کشاورزی شهرستان از واحد صنعتی پرورش گوسفند آقای صمدی در اراضی روستای انارستانک بازدید نمودند
دراین بازدیدمواردی از قبیل مدیریت (پرورش، تغذیه، تولید مثل) ، بهداشت جایگاه دام، ثبت مشخصات دام در سامانه اصلاح نژاد دام کشور، بررسی جایگاه دام متناسب با استانداردهای توصیه شده، ثبت اطلاعات رکوردی روازنه و ماهانه ... جهت ارریابی ۲عملکرد دام ،ثبت هرینه ها جهت بررسی عملکرد اقتصادی فارم مورد بررسی و توصیه های لازم جهت بهبود عملکرد به دامدار یادآوری و پیشنهاد بازدید از مزرعه الگویی به دامدار توصیه گردید.