به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس بازدید وگشت مشترک طرح نظارتی ویژه شب یلدا از واحدهای صنفی شهرستان باحضور بازرسان مدیریت جهادکشاورزی، اداره تعزیرات حکومتی واداره صمت صورت گرفت که طی این بازدیدها دومورد تخلف عدم درج قیمت،تشکیل پرونده ودراختیار اداره تعزیرات قرارگرفت.لازم به ذکر است این بازدید ها همچنان ادامه خواهد داشت وازهمشهریان محترم تقاضا میشود هرگونه تخلف ازجمله قیمت نامتعارف ویاعدم درج قیمت بر روی محصول را به سامانه ۱۲۴ اداره صمت ویامدیریت جهادکشاورزی واحد توسعه بازرگانی اطلاع رسانی نمایند