به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، مسئول حراست ، مسئول اداره امور فنی و زیربنایی به همراه کارشناس ناظر قنوات از پروژه های مرمت و بازسازی قنوات روستای فریدونی ومهوید بازدید نمودنددر ادامه از روند و فعالیت پروژه اجرایی مخزن ذخیره آب مجموعه قنوات بلده نیز بازدید بعمل آمد.