به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس خانم دکتر اسدی رئیس گروه پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور،مدیر باغبانی و معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان وکارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از باغات وایستگاه پیش آگاهی کرم گلوگاه انار واقع در باغ دانشگاه آزاد دانشگاه بازدید نموده و درپایان بازدید دراین جلسه ای درمحل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید
دراین جلسه مقرر شد گزارشات بازدید و انجام پروژه، در سامانه پایش عوامل خسارتزای گیاهی سازمان حفظ نباتات به طور مرتب ثبت شود وتیمارهای نصب تله توری ،نصب تله نوری، نصب تله فرمونی،خالی کردن تاج انار، تزریق لاتکس داخل تاج انار،استفاده از پوشش مخصوص جهت بررسی میزان ایستگاه اجرا شود