به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس گشت مشترک بازدید از واحدهای عرضه محصولات پروتئینی و سردخانه های نگه داری مرغ با حضور بازرسان ادارات تعزیرات حکومتی،دامپزشکی ،بهداشت وجهاد کشاورزی صورت گرفت
طی این بازدید ها دو مورد تخلف مربوط گوشت تاریخ مصرف گذشته و عدم نگه داری در شرایط درست توسط دامپزشکی ضبط گردید