شرح وظایف حوزه ریاست سازمان

- تدوين سياست ها واجراي برنامه هاي اطلاع رساني به شيوه هاي متناسب از متناسب از جمله برگزاري اجلاسها ، سمينارها ،همايشهاي علمي و نمايشگاههاي داخي و منطقه اي .

- هماهنگي براي ايجاد ارتباط ايجاد با رسانه ها، خبر گزاري ها وساير مراجع ذيربط وارائه اخبار و رويدادهاي سازمان به منظور اطلاع رساني .

- برقراري ارتباط وايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي نابعه با دستگاه هاي برون سازماني.

- انجام امور مربوط به مكاتبات وپيگيري ارجاعيات رياست سازمان.

- بررسي مطالب مندرج در جرايد در ارتباط با سازمان وتهيه پاسخ هاي لازم.

- انعكاس مشكلات وتنگناها ومسايل مديريتهاي شهرستانها به بخشهاي مختلف سازمان وپيگري تا حصول نتيجه.