شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 

 • راهبري و نظارت به اموري مربوط به بهبود و افزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي .

 •  تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها .

 •  اتخاذ تدابير لازم بمنظور احياء، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .

 •  بررسي و شناخت موانع و مشكلات در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود و تسهيل  جريان توليد كشاورزي .

 •  جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط.

 • -اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره ورداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسب ترين روش هاي زراعي به بهره ورداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

 • - تهيه و تدوين دستور العمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي بر اساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره داران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزی

زیر مجموعه های معاونت:

              1. مدیریت امور زراعت  

 •        راهبري ، نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات زراعي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .

 •         انجام برنامه ريزي لازم در جهت توسعه سطح زير كشت محصولات زراعي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح و بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات زراعي در استان . 

 •         تهيه و تدوين الگوهها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت ، داشت و برداشت محصولات زراعي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

 •         هماهنگي با واحد صدور پروانه و مجوز ها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه ها و مجوزهاي زراعي در سطح استان .

 •         ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرايي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم

              2. مدیریت امور باغبانی

 •         راهبري ونظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليدات محصولات باغي در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه هاي مصوب

 • -        انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه سطح زير كشت محصولات باغي به تفكيك آبي وديم با افزايش ميزان توليد در واحد سطح با بررسي وشناخت موانع ومشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات          باغي استان

 •          تهيه وتدوين الگوها ودستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت،داشت وبرداشت محصولات باغي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي

 • -       هماهنگي با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسي صلاحيت وشرايط فني متقاضيان صدور پروانه ومجوز باغباني در سطح استان.

 •         ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري واعمال تجديد نظرهاي لازم

               3. مدیریت امور حفظ نباتات

 •                اجرایی نمودن سياستها ، مقررات و خط مشي هاي ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان استان .

 •               برنامه ريزي جهت پايش مستمر منابع گياهي منطقه در برابر تهديد آفات ، بيماريها و علفهاي هرز و شرايط پيشگيري از ورود آفات و بيماريهاي غير بومي از مناطق همجوار.

 •               انجام برنامه ريزيهاي لازم جهت مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريها .

 •               تهيه و تدوين دستور العمل هاي فني مربوط به نحوه ، زمان و شرايط پيشگيري و مبارزه با آفات گياهي و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر درشهرستانها و مناطق پايين تر از شهرستان.

 •               اطلاع رساني و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن كشاورزان و جلب مشاركتهاي عمومي جلب مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

 •               برآورد سموم و ادوات مورد نياز جهت انجام عمليات مبارزه با آفات و بيماريها و انجام پيگيري لازم در جهت تهيه ، تامين و توزيع آنها .

 •               نظارت برنحوه اجراي ضوابط و استانداردهاي قرنطينه اي توسط ايستگاههاي قرنطينه گياهي مستقردر سطح استان .

 •               نظارت مستمر بر عملكرد توزيع كنندگان سموم آزمونهاي كاربري سموم و صدور مجوزهاي لازم .

 •               هماهنگي با واحد صدور پروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان عامليت توزيع سموم و ساير مواد بيولوژيك مبارزه گياهي .

 •               برنامه ريزي جهت جايگزيني انواع روشهاي مبارزه غيرشيميائي وزمينه سازي جهت اقدامات مربوطه

       4- اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی