وظایف  مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي(حوزه دهستان)    

 1-برنامه ریزی و راهبری روند تولید محصولات مختلف کشاورزی

2- ترویج و توسعه کشت محصولات مختلف کشاورزی

3- شناسایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در توسعه بخش کشاورزی

4- بررسی، شناسایی و ارائه طریق جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود

5- برنامه ریزی و راهبری بخش غیر دولتی در پیاجرای طرح ها و پروژه ها

6- فراهم سازی تمهیدات لازم جهت توسعه و تقویت تشکلها

7- حمایت فنب و حرفه ای از تشکلها و بخش غیر دولتی در پیشبرد امور بخش کشاورزی

8- نظارت مستمر بر عملکرد تشکلها و بخش غیر دولتی

9- مدیریت روند راه یافته های نوین به بهره برداران

10- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت عمومی در راستای پیشبرد امور بخش کشاورزی

11- مدیریت بر استقرار و بهره برداری از شبکه دانش و اطلاعات بخش کشاورزی

12- ساماندهی بازارها و شبکه توزیع محلی

13- پایش مستمر و نظارت بر مالکیت و بهره برداری از عرصه های اراضی

14- بررسی صلاحیت ، جذب و ساماندهی پیمانکاران بخش خصوصی

15- پایش مستمر و نظارت بر سلامت منابع گیاهی موجود

16- پایش مستمر روند حفظ و احیا و بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک)