ارتباط با بازرسی-حراست و هیات  رسیدگی به تخلفات اداری سازمان

اعضای کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ستاد سازمان جهاد کشاورزی

اقدامات انجام شده در سازمان جهاد کشاورزی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری

جزوه آموزشی نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد

 آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت

فساد اداری ، عوامل بروز و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آن