پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۷ میلیون شاخه گل نرگس در استان خراسان جنوبی برداشت شده و حدود 60  میلیارد ریال نصیب بهره‌برداران می‌شود.

به گزارشروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی‌پورمطلق گفت: سطح زیرکشت گل نرگس در استان خراسان جنوبی در سال گذشته 34 هکتار بوده است کهبیشترین سطح زیرکشت گل نرگساز آن شهرستان خوسف با 21 هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی در تولید گل نرگس در کشور رتبه پنجم را دارد اما از نظر عطر گل نرگس استان جایگاه خوبی دارد.

ولی‌پورمطلق گفت: تعداد بهره‌برداران گل نرگس‌در استان خراسان جنوبی 640 نفر است که سال گذشته 16 میلیون و 624 هزار شاخه گل در استان برداشت شده است.

وی اظهار داشت: گل نرگس تولید شده در استان خراسان جنوبی علاوه بر مصرف در داخل استان به دیگر استان‌ها مانند خراسان رضوی، زاهدان، تهران ارسال می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: آغاز برداشت گل نرگس در استان خراسان جنوبی از نیمه دوم آبان ماه آغاز و برداشت این گلتا اواخر زمستانادامه دارد.

ولی‌پورمطلق افزود: اگرچه گل نرگس خراسان جنوبی در کشور مقام پنجم را دارد اما از نظر عطر و بوی منحصر به فرد جزو رتبه‌های نخست است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 17 میلیون شاخه گل نرگس در خراسان جنوبی برداشت شده و بیش از 60میلیارد ریال نصیب بهره‌برداران شود.