کود سبز جهت تقویت زمین ها برای محصولات زراعی و باغی  بسیار مهم است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق در خصوص مزایای کودسبز گفت: یکی از اثرات استفاده از کودهای سبز تأمین ماده آلی خاک است، به خصوص زمانی که کود حیوانی کافی در دسترس نبوده و یا بقایای گیاهی به جا مانده در زمین به حدی نباشد که بتواند مقدار هوموس خاک را در حد مطلوبی نگاه دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: پس از برگرداندن کود سبز در خاک، هم قسمت‌های هوایی و هم ریشه‌های آن پوسیده شده و ماده آلی خاک را افزایش می‌دهد، کود سبز در زمین‌های سبک (شنی) ایجاد چسبندگی می‌کند و در زمین‌های سنگین (رسی) خاک را پوک و سبک می‌کند.

ولی پورمطلق افزود: در ماه‌هایی از سال که خطر فرسایش خاک وجود دارد، برای آن که خاک بی‌حفاظ نباشد، از یک گیاه پوششی استفاده می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کود سبز به عنوان ماده غذایی مورد استفاده میکروارگانیسم‌های خاک قرار می‌گیرد و گاز کربنیک، گاز آمونیاک، ترکیبات نیتراته و بسیاری از ترکیبات ساده و پیچیده دیگر را تولید کرده و مورد استفاده نباتات زراعی قرار می‌دهد.

روش های کشت کودهای سبز

ولی‌پور مطلق گفت: کودهای سبز را بر حسب شرایط مختلف می‌توان به طور کلی به دو صورت اصلی و فی مابین کشت کرد.

وی افزود: از جمله مزایای انتخاب روش صحیح کشت این است که هم از فاصله زمانی موجود بعد از برداشت و کاشت نباتات زراعی استفاده بیشتر شده، هم از خاک و از رطوبت موجود در آن به طور کامل استفاده می‌برند و ادوات و ماشین آلات کمتری هم به کار گرفته می‌شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهارکرد: منظور از کشت اصلی آن است که مانند گیاهان زراعی، کود سبز هم در فصل معین و به صورت یک زراعت اصلی یا تنها کاشته شود.

ولی‌پور مطلق با بیان اینکه زمان کشت اصلی می تواند پاییز و یا در بهار باشد، ادامه داد: جز در مورد گیاهانی مثل ذرت، ذرت خوشه‌ای و یا یونجه که در بهار کشت می‌شوند، کشت دیگر کودهای سبز در پاییز انجام می‌گیرد.

وی یادآورشد: در مواردی که از کشت یک گیاه، کود سبز نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید، توصیه می شود که دو گیاه را به صورت مخلوط با هم به عنوان کود سبز کشت کرد.

شرایط برگرداندن کود سبز به زمین

ولی‌پور مطلق ‌افزود: بهتر است گیاه کود سبز را با دیسک زدن زدن تکه تکه و زیر خاک نمود.

 کود سبز برای تقویت زمین ها برای محصولات زراعی و باغی  بسیار مهم بوده علاوه بر تامین هوموس که 90% آن اسید هیومیک است در سطح خاک از گرم شدن و سوختگی ریشه ها همچنین تبخیر خاک نیز جلوگیری می نماید.