معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: در خصوص قنوات هنوز به حمع بندی نرسیده ایم اما نگاه مجلس و دولت در سال 97 به حمایت از قنوات در حوزه آبخیزداری بهتر از سال گذشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، علی مراد اکبری در حاشیه بازدید از پروژه آبیاری تحت فشار (زیرسطحی) چاه احسان بیکی نهبندان در جمع خبرنگاران افزود: در بودجه سال 97 توجه به آبخیزداری و آبخوان داری نسبت به سال های قبل افزایش داشت.

وی افزود: استان هایی از جمله خراسان جنوبی که در این موضوع اوضاع مستعدتری برای ذخیره روان آب ها دارند باید ابتدا استعدادها و آسیب ها را شناسایی کرد.

اکبری ادامه داد: به وزارت جهاد کشاورزی توصیه می کنیم در راستای اشتغال پایدار برای منطقه خراسان جنوبی این مساعدت را داشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک یادآور شد: در خصوص قنوات هنوز به حمع بندی نرسیده ایم اما نگاه مجلس و دولت در سال 97 به حمایت از قنوات در حوزه آبخیزداری بهتر از سال گذشته است