معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه صنایع کم آب طلب باید در خراسان جنوبی حمایت شود گفت: محدودیتی برای ایجاد صنایع کم آب طلب نداریم و در زمینه آب شرب نیز هرکجا نیاز به آب شرب باشد با درخواست از طریق متوالی آب محدودیتی برای صدور مجوز حفر چاه نداریم و مکلف هستیم در کوتاهترین زمان این اقدام را انجام دهیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس جهانگیر حبیبی در  جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه کشاورزی با این شدت شاید مقرون و به صرفه نباشد.

وی افزود: به دنبال توسعه کشاورزی، توسعه عمودی و افقی در برخی کشت ها در استان شاید خطا باشد اما مشخصا برای استان الگوی کشت متناسب با کیفیت و ظرفیت آب استان باید انجام شود و برخی محصولات  کم آب طلب باید کشت شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه پیشنهاد می شود بخشی از این آب برای صنایع یا برای شرب حفظ شود بیان کرد:  در استان 900 میلیون آب در کشاورزی مصرف می شود و در شرب و صنعت 100میلیون، بنابراین اگر عددی از مصرف کشاورزی برای آینده شرب استان حفظ شود خوب است.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر استراتژی آب در کشور مشخص، تعیین و ابلاغ شده است تصریح کرد: بنابراین اگر در قالب آن حرکت کنیم می توان مصرف آب در کشور را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنایع کم آب طلب باید در استان حمایت شود خاطرنشان کرد: محدودیتی برای ایجاد صنایع کم آب طلب نداریم و در زمینه شرب هرجا نیاز به آب شرب باشد با درخواست از طریق متوالی آب محدودیتی برای صدور مجوز حفر چاه نداریم و مکلف هستیم در کوتاهترین زمان این اقدام را انجام دهیم.