به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، برای اولین بار تعداد 3 رأس دام نر مولد، نژاد مورسیا  به منظور اصلاح نژاد  بز بومی به شهرستان طبس وارد گردید.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: در پی خشکسالیهای 18 سال اخیر و فقر شدید مراتع شهرستان و در راستای  تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و پس از بررسی ها و بازدیدهای کارشناسی بر روی نژادهای شیری دنیا و مقاوم با شرایط گرم وخشک شهرستان طبس و همچنین موفقیت بسیار چشمگیر عملیات دورگ گیری نژاد بز سانن با بز محلی این معاونت  تصمیم گرفت تا از نژادهای شیری دیگر دنیا که هم قابلیت تولید شیروهم چربی بالا داشته باشند درشهرستان استفاده نماید لذا پس از بررسی های انجام شده نسبت به وارد کردن 3 رأس نربز نژاد مورسیا اسپانیایی اقدام تا در طرح اصلاح نژاد دام های بومی شهرستان استفاده شود.

 داوود بخشایی افزود: نژاد مورسیا یکی از نژادهای شیری دنیاست که قابلیت تولید 900کیلوگرم شیر در هر دوره شیرآوری با میزان چربی 4.8 درصد می باشد و میزان تولید شیر آن از نژاد سانن پائین تر ولی میزان چربی شیر آن نسبت به نژاد سانن بالاتر می باشد و با توجه به سازگاری بسیار خوبی که نژاد مورسیا با شرایط آب و هوایی شهرستان دارد قرار است انجام عملیات اصلاح نژاد با 3 راس نربزمورسیا حمل شده به شهرستان به صورت کنترل شده با بزهای بومی دورگ گیری انجام شود که پس از ارزیابی و در صورت نتایج مثبت این طرح در سطح شهرستان گسترش خواهد یافت.

شایان ذکر است میزان تولید شیر هر راس بز بومی شهرستان در یک دوره شیرواری 20کیلوگرم می باشد که پیش بینی می گردد با انجام عملیات دورگ گیری به 20 برابر افزایش یابد.