به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی‌پور‌مطلق در نخستین جشن شکرگزاری برداشت عناب خراسان جنوبی در روستای سیوجان شهرستان خوسف، گفت: این جشن ماحصل دو موضوع مهم است که در حوزه برداشت عناب توانسته‌ایم امسال به سطح قابل توجه دست یابیم و همه مرهون عنایت خدا است که برکت آن به خراسان جنوبی عطا کرده و اراده همت محکم کشاورزان استان بوده که در منطقه غیر برخوردار امسال برداشت خوبی در محصول عناب داریم.

وی افزود: خراسان جنوبی از نظر ظرفیت‌ها محدودیت ها که در حوزه بخش کشاورزی است همه از آن با خبرند زیرا خشکسالی،منابع آبی محدود  وجود داشته اما  این محدودیت ها عنایت زیادی خدا  به ما داشته  زیرا محصولات مزیت داری در بخش کشاورزی یدک می‌کشیم که شامل  96 درصد تولید عناب کشور در خراسان جنوبی بوده و  در محصول زرشک بی دانه  این استان رکورددار بین المللی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:در کنار پتانسیل ها دانش بومی ظرفیت قابل توجه صنایع دستی مختلف، نعمت هایی است که خدا داده ظرفیت قابل توجهی داریم اما چه تعهداتی برای این نعمت ها بوده و  زکات آن چطور باید بدهیم؟ بخشی از آن مربوط به خود مردم است که تلاش و  اعتماد دارند اما در بخش دیگرکه  در بخش های سرمایه ای باید کمک کنند در حوره فرآوری دست کمک برای سرمایه گذاری دراز می‌کنیم صاحبان سرمایه نقش خودرا  ا ایفا کنند.