پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود برای همیشه ، نه برای یک مقطع خاص ، مستمر و همیشگی است