بازدید ریاست سازمان جهادکشاورزی از کارخانه دان و علوفه شرق