به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان گفت: در سال ۹۷ حدود هفت هزار و ۴۷ هکتار «۷۰۴۷» از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شدند.

وی بیان کرد: همچنین در سال ۹۶ حدود هفت هزار و ۲۹ هکتار و در سال ۹۵ نیز هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان‌جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شدند.

محمد حسن غلامی با اشاره به اینکه ۳۰ هزار هکتار از اراضی برای آبیاری تحت فشار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی تحت پوشش سیستم آبیاری نوین قرار دارند.

کمک‌های بلاعوض به کشاورزان در موضوع آبیاری نوین

وی عنوان کرد: به ازای تحت پوشش قرار گرفتن هر هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار ۱۳ میلیون تومان و به ازای قرار گرفتن هر هکتار به سیستم آبیاری کم فشار پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی دولت به کشاورزان کمک بلاعوض داده می‌شود که فرصت بسیاری خوبی برای رونق آبیاری نوین است.

وی با اشاره به اینکه استقبال کشاورزان از سیستم آبیاری کم فشار بیش از سیستم آبیاری تحت فشار بوده است، اظهار کرد: استفاده از سیستم آبیاری نوین ۲۵ درصد مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در طرح آبیاری تحت فشار در هر هکتار ۴۴۰۰ متر مکعب صرفه‌جویی در آب شده است. یادآور شد: همچنین استفاده از سیستم آبیاری نوین تا ۳۰ درصد مصرف کود و سم را کاهش داده و در نهایت راندمان تولید را افزایش می‌دهد.

قاین و سربیشه پیشتاز در موضوع سیستم آبیاری نوین

محمدحسن غلامی با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی شهرستان‌های قاین و سربیشه پیشتاز در بحث آبیاری نوین هستند، اظهار کرد: علت این امر را باید در کشت‌های انبوه در این دو شهرستان جست و جو کرد.

هر چند بارندگی‌های اخیر دل مردم و به ویژه کشاورزان را شاد کرده است ولی نباید فراموش کرد که در هیچ شرایطی نباید راه‌های استفاده بهینه در مصرف آب را از نظر دور داشت که این مسئله در یک استان کویری چون خراسان‌جنوبی از اهمیت بیشتری برخوردار است.