بازدید مهندس ولی پور مطلق، رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از بخش کشاورزی شهرستان درمیان و حومه