به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، زمان برداشت زرشک، یاقوت سرخ خراسان جنوبی شروع شد و کشاورزان به همراه دوستان و آشنایان، برای برداشت این محصول یک روز پرکار اما سرشار از صفا و مهربانی را پشت سر میگذارند.