مشخص نمودن زمان مناسب کنترل آفات با نصب دیتالاگرها در ایستگاههای پیش آگاهی استان انجام می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق از خرید و نصب هفت دستگاه دیتا لاگر جهت پیش آگاهی و کنترل آفات در استان خبر داد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین جهت پایش عوامل خسارتزای گیاهی به نصب دیتالاگرها در ایستگاههای پیش آگاهی استان جهت ثبت کلیه اطلاعات هواشناسی به صورت میکرو اقلیم برای تعیین درجه روز حشرات در مشخص نمودن زمان مناسب کنترل آفات اشاره کرد.

وی با توجه به محصولات استراتژیک استان و اهمیت کنترل آفات کلیدی آنها در مزارع و باغات، اولویت استفاده از دستگاههای مذکور را به این محصولات اختصاص داد.   

در ادامه، مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نسبت به مزایای استفاده از این دستگاهها شامل: اطلاع به موقع از زمان مناسب کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش مصرف بی رویه سموم شیمیایی به خصوص در محصولات صادراتی استان،به حداقل رساندن اثرات تخریبی فعالیت های کشاورزی درمحیط زیست، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت دستیابی به امنیت غذایی  و تولید محصول سالم بمنظور ارتقاء سطح سلامت عمومی تأکید کرد.