1- نظام نامه حقوقی وزارت جهاد کشاورزی

2- سیاستهای کلی کشاورزی

3- سلامت نظام اداری

4- نظام صنفی کارهای کشاورزی

5- قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی