1- اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

2- ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک

3- دستورالعمل وب سایت دستگاه های اجرایی

4- ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی