شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه

 1.  تهيه تدوين واجراي طرحهاوبرنامه هاي مربوط به اعتلاي فرهنگي كاركنان سازمان.
 2. ارائه الگوها،مدلها،چارچوبها وسيستمهاي مبتني برارزشهاي اسلامي و حدود موازين شرعي ،ديدگاههاي اسلامي در موضوعات مربوط به وظايف سازمان جهادكشاورزي استان .
 3. تهيه و تدوين طرح هاو برنامه هاي مورد نياز سازمان استان در زمينه حوزه فعاليت نمايندگي ولي فقيه و پيش بيني برآورد اعتبارات مورد نياز و پيگيري جهت تأمين اعتبار .
 4. انجام بررسيها واقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نياز همكاران سازمان از جنبه ديني و ارزش .
 5. برقراري ارتباط كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان با ائمه جمعه ،نهادها ومراكز فرهنگي در استان
 6. انجام اقدامات لازم جهت شناسايي نيروهاي ارزشي و جلب همكاري آنها در انجام فرضيه امر به معروف و نهي از منكر.
 7. انجام اقدامات لازم در خصوص ترويج شعائر و معارف اسلامي از طريق مراسم سخنراني ، بانك نوار ،توليد محصولات فرهنگي ، وسايل سمعي و بصري و تجهيز كتابخانه ها .
 8. نظارت بر انجام ذبح شرعي دام و طيور در گشتارگاه هاي و نيز نظارت بر فرآورده هاي غير خوراكي توليدي گشتارگاه ها در سطح استان .
 9. جمع آوري آمار واطلاعات وگزارش عملكرد از حوزه ها ومراكز تحت پوشش وتجزيه وتحليل آنها به مراجع و مسئولين ذيربط.
 10. نظارت بر عملكرد حوزه ها و مراكز تحت پوشش به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور از طريق انجام بازرسي مستمر وارائه پيشنهاد هاي لازم.
 11. نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها،بخشنا مه ها ومقررات ابلغي از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در حوزه ها ومراكز تحت پوشش.
 12. ارائه گزارشاتهاي لازم از عملكرد حوزه تحت سرپرستي و حوزه هاي تحت پوشش به مراجع ومسؤولين ذيربط .
 13. تبليغ وانتشار مواضع ،خط مشي ها ورهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) ومقام معظم رهبري وزمينه شازي در جهت اجراي آنها.
 14. نياز سنجي واجراي برنامه آموزشي عقيدتي سازمان،ايجاد وتمهيدات وپيگيري هاي لازم جهت اجراي دوره هاي آموزشي عقيدتي .
 15. ارتباط وهمكاري باواحدهاي آموزشي در مراكز استان به منظور بهره برداري متقابل از امكانات وتجهيزات .
 16. انجام اقدامات لازم جهت دريافت سوالات واستفتانات،احكام ومسائل اخلاقي مورد نياز همكاران وتهيه پاسخهاي لازم (مشاوره مذهبي)
 17. تهيه بانك اطلاعات در خصوص برگزاري دوره ها ،اساتيد،فراگيران ،گواهينامه ها ،كارنامه ها و.....
 18. برنامه ريزي واجراي برنامه هاي براي كاركنان سازمان و خانواده هاي آنان.
 19. انجام اقدامات لازم در جهت تقويت تواناييهاي علمي ومكتبي كاركنان از طريق انس دهي با قرْآن كريم و... ؛
 20. انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طريق ترويج وبرگزاري نماز جماعت ،آموزش وتبليغ احكام نماز ورونق بخشيدن به نمازخانه ها وامور مربوط به آنها .
 21. انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تاليف ، توزيع وانتشار جزوات و منابع آموزشي ، فرهنگي ، ارزشي و عقيدتي مورد نياز كاركنان سازمان .
 22. انجام اقدامات لازم جهت تهيه .توليد محصولات فرهنگي ،تبليغي و هنري ، تراكت ، پوستر ، بروشر در مناسبت هاي مذهبي ، اعياد وايام ا... .
 23. نظارت بر عملكرد حوزه ها مراكز تحت پوشش به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور از طريق انجام بازرسي مستمر و ارائه پيشنهاد هاي لازم .
 24. نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و مقررات ابلاغي از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در حوزه ها ومراكز تحت پوشش .