معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

معاونت بهبود تولیدات گیاهی

معاونت بهبود تولیدات دامی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

--

مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی

مدیریت صنایع کشاورزی

مدیریت امور اراضی

--

فرایندهای بهبودیافته

بهبود فرآیند صدور مجوزها و پروانه ها