راهنماو شناسنامه خدمات قابل ارائه مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی   سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

1

13021189100

صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم آبیاری

غیر الکترونیکی

2

13021189101

صدور مجوز عرضه محصولات برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن

غیر الکترونیکی
3

13021189102

صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری 

غیرالکترونیکی

4

13021190100

اجرای سامانه نوین آبیاری

   

5

13021190101

تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل

غیر الکترونیکی

6

13021190102

بازسازی  و نوسازی قنات

غیرالکترونیکی

7

13021190103

اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

غیرالکترونیکی

8

13021190104

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی

غیرالکترونیکی

9

13021190105

تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی

غیر الکترونیکی

10

13021190106

پوشش ژئو ممبران استخرهای ذخیره آب

غیرالکترونیکی

11

13021190107

ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی

غیرالکترونیکی

12

13021190108

تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی

غیرالکترونیکی